Soloflyer - Aimed at the promotion of Animal Welfare Stichting - ATLANTIC WINDMASTER:
DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com* STICHTING * ATLANTIC * WINDMASTER *
Opgericht in 1989 door Eppo Harbrink Numan   N.B. de stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat wil zeggen dat de stichting charitatief is en zich inzet t.b.v. de doelstellingen zoals hieronder vermeld.De stichting heeft ten doel de ontwikkeling, promotie, verwezenlijking en aan-passing van universele rechten, plichten en verantwoordelijkheden betreffende levenshoudingen, educatie, kunst en wetenschappen dewelke de mensheid en het milieu respecteren en herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.Verkorte naam: Stichting Windmaster

  
Inschrijfnummer KVK Den Haag: 4.11.55.623

  
RSIN-nummer: 816.171.890

  

Voorzitter:

A.E.A. Harbrink Numan

  

Kiest domicilie:

Denneweg 130 A

  

Plaats:

2514 CL - Den Haag

  

Telefoon:

+31-(0)70-356.30.58

  

E-mail:

windmaster@inter.nl.net

     AKTE VAN OPRICHTING en STATUTEN


     BEWIJS VAN TOEKENNING VAN DE ANBI STATUS


      KAMER VAN KOOPHANDEL


     BESTUUR


     BELEIDSPLAN


     VERSLAG ACTIVITEITEN


     FINANCIËLE VERANTWOORDING (link naar Microsoft Excel)

                                                                                           
 

BELEIDSPLAN:Het uitvoeren van de allereerste vlucht rond de aarde met een Paramotor (gemotoriseerde Parapente / PPG), dit ten behoeve van het wereldwijd onder de aandacht brengen van 'World Animal Protection' (voorheen WSPA*), alsmede de door hen in 2007 inganggezette handtekeningenactie voor een door de Verenigde Naties te implementeren


‘Universele Verklaring voor Dierenwelzijn’Onderweg, zoveel mogelijk projecten van 'World Animal Protection' en gelijksoortige organisaties bezoeken en hun inzet middels foto- en videobeelden in de geplande documentaire verwerkenNiet slechts de reis en de schoonheid van de Aarde documenteren, zo ook haar verval door toedoen van de mensIn de documentaire ruimte bieden voor Duurzame Oplossingen die node mondiaal aandacht behoevenOm deze vlucht te verwezenlijken is de Stichting voornemens fondsen te werven bij juist die bedrijven en particulieren die oprecht met het welzijn van dieren, natuur en duurzame oplossingen begaan zijn

                                         _________________________________________________________________________________________________________
Waarom als senior nog een dergelijk risico nemen …??  


Het roer moet om, 180 graden om! Terugkeren op onze schreden wat betreft ecologie en het misbruik van dieren kunnen we ogenschijnlijk niet. Erger nog, willen we ook niet. En al helemaal niet met z’n allen. En zeker niet op grote schaal.


De mensheid draalt al decennia op de drempel van de meest noodzakelijke ommekeer in haar geschiedenis. Een ommekeer zó omvangrijk en ingrijpend dat alleen al de gedachte eraan dit politici, industriële leiders evenals het grote publiek in een staat van permanente besluiteloosheid gevangen houdt.


Een uiterst beschamende toestand, gevoed door economische motieven, in stand gehouden door té machtige lobby’s en onze eigen grootschalige laksheid en onwil. Hierdoor verdwijnt elk erbarmen richting dieren in de prullenbak - en wordt de onontbeerlijke bescherming en het herstel van te veel ecosystemen moedwillig op een laag pitje gehouden, de planeet achterlatend op de weg naar haar teloorgang.


… Zo erg? … Ja, zo erg!


Wereldwijd sterven de bijen uit, vele plant- en diersoorten met hen, “to Bee or NOT to Bee” immers, geen bijen geen voedsel. Regenwouden zullen tot het verleden gaan behoren. Vissen we nog 30 jaar zo door dan sterft al het zee- en oceaanleven uit. Gebeurt dat, dan zal uiteindelijk al het leven op aarde verdwijnen.


Ik niet, maar jongeren kunnen er bij wijze van spreken op wachten!

De niet af te stoppen bevolkingsaanwas, ± 200.000 mensen netto per dag, maakt de uitbuiting van de aarde alleen maar erger, haar zelf-regenererend vermogen nog verder ondermijnend.


                                               ________________________________________________________________________________________________________


Wat kunt ú als Donateur of Sponsor doen - en wat kan ik als Senior hieraan doen ?
                                                                                           
 

VERSLAG ACTIVITEITEN:


1983 Besluit om als eerste met een ULV rond de wereld te vliegen. (zie link )

1984 Verlies van de hiertoe bestemde ULV door een ongeluk bij het eiland Corsica.

1985 Hervatting van het rond de wereld project, start bouw nieuwe ULV, deels door Hunter Douglas gesponsord.

1986 Werk  zeven dagen per week aan de bouw van deze ULV -  besluit  niet de gehele wereld rond te vliegen, aangezien de Russen en Chinezen na twee jaar lobbyen hier nog steeds geen toestemming aan willen verlenen.

1987 Het toestel wordt afgebouwd, tentoongesteld en gevlogen op de Luchtvaart tentoonstellingen:

Le Bourget (Parijs) , de Dayton Airshow (USA) en de Oshkosh Airshow (USA). Dit levert helaas geen verdere sponsoring op.


Maak een rondvlucht door de VS in de hoop sponsoring te vinden - lukt niet - de kist loopt tijdens een start uitermate zware averij op, schade Fl. 21.500,-


Onderhoud met enkele grote reclamebureaus contact, na een jaar oeverloos vergaderen ~ resultaat nul komma nul. Besluit om opeenvolgend met alle te breken, dit heeft geen zin, het kost alleen maar tijd en zelf kan en mag ik van de heren zo lang zij er mee bezig zijn geen enkele actie ondernemen,  immers zij zullen de klus wel even klaren.


1988 Het vinden van de resterende sponsorgelden lukt nog steeds niet.

1989 Neem begin van dat jaar het besluit om na vier-en-een-halfjaar van moordend zware voorbereidingen en gehannes toch te vertrekken, mogelijk gemaakt door de verkoop van ál mijn waardevolle spullen en meubilair.Het moet een vlucht worden opgedragen aan het milieu! 

Hieronder enige uitleg
:

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, bestaande uit 30 Artikelen, kent ons mensen geen enkel recht toe waarin het herstel en de bescherming van onze aarde gewaarborgd wordt.Artikel 31:


Ieder menselijk wezen heeft er recht op dat de reinheid en het evenwicht in de natuur wordt hersteld en gehandhaafd, waarin het waardig voortbestaan der soorten is verzekerd.

 

Dit algemeen recht houdt voor ieder individu, alle organisaties en staten de verplichting in hier gezamenlijk en individueel de zorg en verantwoordelijkheid voor te dragen.


Door middel van de ongehinderde toegang en het vrijwillig communiceren van dusdanige; informatie, methoden, educatie, wet- en regelgeving welke voor zijn realisatie en haar instandhouding noodzakelijk zijn.Aldus in 1990 aan de Verenigde Naties overhandigd na de voltooiing van de recordvlucht over de Atlantische Oceaan, met de intentie dat dit artikel zou worden toegevoegd aan de bestaande 30 artikelen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.


1989 Oprichting Stichting Atlantic Windmaster in mei van dat jaar.

1989 16 juni 1989 vertrek vanaf vliegveld Zestienhoven, met niet meer dan $2.500,- in mijn borstzak voor de gehele vlucht, met Artikel 31 op de cockpit afgedrukt.

(link naar Engelstalig reisverslag)


Ondervind, eenmaal in IJsland aangekomen, heftige tegenwerking van de Deense luchtvaart-autoriteiten om over Groenland te mogen  vliegen. Dit loopt zo hoog op dat uiteindelijk Koningin Beatrix en Frits Bolkestein (toenmalig minister van Defensie) er aan te pas moeten komen om alsnog de benodigde vergunning bij de Denen te verkrijgen. De vlucht loopt hierdoor, een voor dat jaar, onoverkomelijke vertraging op, zodat ik genoodzaakt word de vlucht het jaar daarop vanaf IJsland voort te zetten.


1990 12 maart 1990 krijgt de Stichting de Gerangschikte status (zijnde voor het Goede Doel)

New York 2 augustus 1990, aankomst eerste vlucht over de Atlantische Oceaan met een ULV

 

Wacht drie maanden tevergeefs op het overhandigen aan de Secretaris-Generaal van de VN  

van mijn artikel 31. Dit was mij toegezegd door het door het toenmalige hoofd van UNEP

Dr. Noel Brown. Door het uitbreken van de Golf-oorlog op de dag van mijn aankomst viel deze

belofte in het niet.


1991 Promotievluchten door de VS  *  Overhandig Artikel 31 aan de Hopi Indianen  *

Word tussen 16.000 vliegtuigen de ereplaats op de 1991 Oshkosh Luchtvaart Show toegewezen.


1993 Word gedurende twee jaar door drie productiemaatschappijen op sleeptouw genomen voor het maken van een documentaire over mijn oceaanvlucht. Loopt uiteindelijk op niets uit.

1996 Wegens enkele aangrijpende familiegebeurtenissen onderneemt de Stichting geen initiatievent.

1997 Besluit alsnog om met mijn oceaan ULV rond  de  wereld te vliegen, dat record was nog altijd niet gevestigd.

Benader Prinses Diana, om met mijn vlucht rond de aarde het gebruik van landmijnen te helpen verminderen (verbieden). Werk als een bezetene een half jaar onafgebroken aan een Engels- en Nederlandstalige brochure. Had inmiddels de toezegging van haar privé-secretaresse dat de Prinses hieraan volledige medewerking zou verlenen


*  29 augustus 1997 worden haar enkele brochures toegestuurd


*  31 augustus 1997 overlijdt de Prinses


1999 Werk driekwart jaar aan 32 korte scenario’s voor een door Nederland te produceren Engelstalige televisieserie “Chameleon Nomad” – heb hiertoe onderhandelingen met een Nederlands  productie- bedrijf, dat in eerste instantie laaiend enthousiast is, maar na één jaar geen resultaat weet te boeken, leidend tot een breuk.


Sylvia Toth heeft het bij van der Ende geïntroduceerd, haar voorspraak leidde niet tot productie.


1999 Blaas een uit 1992 stammend idee nieuw leven in “ De eerste vlucht rond de aarde met een Gemotoriseerde Paraglider (PPG)

In 2004 besluit ik deze vlucht uit te voeren ten bate van Dierenwelzijn, leg hiertoe contact met World Animal Protection en besluit
hun streven voor een “Universele Verklaring voor Dierenwelzijn” met mijn vlucht rond de aarde te promoten.

1999 Neem Paramoteur vlieglessen bij enkele Franse gediplomeerde scholen.

2000 Wordt een jaar door een Nederlands productiebedrijf op sleeptouw genomen, deze weten zelfs na een jaar geen enkel contact te leggen bij welke omroep dan ook, dit leidde uiteindelijk tot een breuk in de relatie!

2001 Werk onverdroten aan het werven van sponsoren.

2002 Onderhandel over mijn Paramotor vlucht rond de aarde tot in de allerhoogste regionen van
Visa Europa

Het plan behelst:  vertrek uit het oude Olympische Stadion te Athene *  Viering van het 100-jarig bestaan van  de luchtvaart halverwege de vlucht 2003  *  Aankomst in het stadion tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2004.


Visa’s Vice President Marketing Europa Mark Temmermans is dermate enthousiast over dit idee dat ik spoorslags naar London word gevlogen. Op een haar na weet ik een budget van 2.3 miljoen gulden voor deze vlucht te zekeren, ware het niet dat de Vice Presidente Branding het plan niet wilde ondersteunen.


2003 Overweeg kort (creëer hiertoe een beknopte brochure) om met het Paramotorrecord rond de aarde door verschillende daartoe te enthousiasmeren organisaties een Pup adoptieplan te laten opstarten. In de hoop dat door de jaren heen dit zich over de gehele wereld zal verspreiden. Het plan behelst in het kort:

 • Ter dood veroordeelde puppies worden door gedetineerden zindelijk gemaakt
 • Een school of een hele schoolklas adopteert één pup welke aan een Weeskind of    Bijstandsmoeder wordt geschonken
 • De schoolkinderen verbinden zich contractueel om gedurende de gehele levensduur voor alle    kosten op te draaien.

 • 2004 Werk onverdroten aan het werven van sponsoren.

  2005 Na vier maanden aan een brochure te hebben gewerkt benader VISA Europa opnieuw met het plan om middels

  een door hen wereldwijd te verspreiden loterij, Time-Lock-Lottery , één loterij waarbij  eenieder na vijf jaar gegarandeerd de  eigen inleg volledig terug krijgt. (zo kunnen onze kleintjes ook meedoen, zonder het verlies van de centjes uit hun spaarvarken). De Paramotor-vlucht rond de aarde en een aantrekkelijke prijzenpot zal uit de rente van de vergaarde loterijgelden worden bekostigd. Ook de prijzen worden pas na vijf jaar uitgekeerd.

  2006 Probeer de Gemeente Den Haag op andere gedachten te brengen wat betreft de onzalige sloop van heesters, struiken en oude bomen in de Parken in het Benoordenhout.

  2006 Bouw website >> 2007.

  2007 14 maanden zeven dagen per week plus-minus twaalf uur per dag bezig met het ontwerp van deze website, en dat in Microsoft Word  - Door Richard Bakker tot website verwerkt.

   

  Het Aviodrome biedt het Soloflyer Project een tweewekelijkse kosteloze Kerst-tentoonstelling aan inclusief de hele standopbouw en inrichting.


  2008 Opbouw van een groot Twitter netwerk, in de hoop zo de benodigde sponsorgelden te werven. Enkele gezondheidsklachten nopen mij het Soloflyer project tijdelijk te onderbreken.

  2009 Creëer enkele wijzigingen en toevoegingen aan de Soloflyer website.

  2010 Overwintering in Bulgarije + Fotoreportage.

  2011 Voettocht van Sofia door de Rodopi naar Ahryansko + Fotoreportage.

  2012 Opleving in het project, kom heel dicht bij het scoren van twee grote sponsoren.

  2013 Einde dit jaar toch weer enthousiast met het project bezig, dierenwelzijn en het wel en wee van onze Aarde liggen mij té na aan het hart om dit project zonder slag of stoot op te geven.

  Ik probeer wederom de Gemeente Den Haag op andere gedachten te brengen wat betreft de

  onzalige sloop van het Emma Rosarium aan de Wassenaarseweg en Park Ahrendsdorp/Oostduin


                                                                                             


  Design en tekst © Eppo Harbrink Numan - 2007 / Website constructie en beheer Richard Bakker AHCS